К&#1257ліктeгі кoндициoнeрді &#1179oс&#1179aндa тeрeзeні нeгe жaбу кeрeктігін білeсіз бe? Б&#1201л шынымeн кoндициoнeрді&#1187 &#1179aлыпты ж&#1201мысы &#1199шін aйтылa мa? &#1240лдe б&#1201л дa к&#1257ліккe &#1179aтысты a&#1187ыз &#1241&#1187гімeлeрді&#1187 бірі ме? Tengrinews.kz тілшісіне авток&#1257лік маманы Ба&#1171дат М&#1201стафин кондиционерді&#1187 &#1179олдану ерекшілігі жайлы айтып берді.

Оны&#1187 с&#1257зінше, ж&#1199ргізушілер к&#1257ліктегі кондиционерді іске &#1179ос&#1179аннан кейін, терезелерді толы&#1179тай жабуына бірнеше себеп бар:

“Негізі кондиционерді іске &#1179ос&#1179анда авток&#1257лікті&#1187 100 ат к&#1199шіні&#1187 30 пайызы кондиционерге кетеді. Я&#1171ни кондиционер &#1179осыл&#1171анда &#1179оз&#1171алт&#1179ыш&#1179а &#1179осымша к&#1199ш т&#1199седі. Б&#1241ріміз білетіндей кондиционерді&#1187 басты ма&#1179саты – авток&#1257лік салонын сал&#1179ындату. Терезе ашы&#1179 т&#1201р&#1171анда сырттан келген ысты&#1179 ауа &#1179&#1201рыл&#1171ыдан шы&#1179&#1179ан суы&#1179 ауа&#1171а кері &#1241серін береді. С&#1257йтіп, кондиционер к&#1257лікті&#1187 ішін сал&#1179ындатпайды. М&#1201ндай жа&#1171дайда &#1179оз&#1171алт&#1179ышты&#1187 &#1179уаты к&#1257п ж&#1201мсалатыны жайлы к&#1257п ж&#1199ргізуші біледі. Сонды&#1179тан олар терезені тарс жабады”, – дейді ол.

Маманны&#1187 кондиционер &#1179осыл&#1171анда терезені&#1187 жабы&#1179 т&#1201руыны&#1187 та&#1171ы бір себебі – салоннан &#1201р&#1171ан сал&#1179ын ауа мен сырттан келген ысты&#1179 ауа адамны&#1187 сал&#1179ындап &#1179алуына алып келетінін айтты. 

“Айта кетейін к&#1257лікте терезені&#1187 ашы&#1179 т&#1201руынан кондиционер б&#1201зылмайды. Біра&#1179 &#1179оз&#1171алт&#1179ыш&#1179а &#1179осымша к&#1199ш т&#1199сіреді ж&#1241не жанармай да к&#1257п ж&#1201мсалады. Кондиционерді&#1187 ж&#1257нді ж&#1201мыс істеуі &#1199шін оны жылына бір рет тексерістен &#1257ткізу керек. Егер &#1179&#1201рыл&#1171ы салон ішін д&#1201рыс сал&#1179ындатпаса немесе бас&#1179а да а&#1179ау пайда бол&#1171ан жа&#1171дайда оны&#1187 арнайы с&#1201йы&#1179 майын ауыстыру керек. Б&#1201л м&#1241селе к&#1257п к&#1257лікте кездеседі”, – дейді ол. 

Ба&#1171дат М&#1201стафинні&#1187 с&#1257зінше, кондиционерді іске &#1179осу алдында кейбір ж&#1199ргізушілер тарап кеткен &#1241&#1187гімелерге с&#1199йеніп, оны бірден &#1179оспай, біршама уа&#1179ыттан кейін &#1171ана іске &#1179осады.

“Кейбір ж&#1199ргізушілер кондицонер шы&#1171аратын ауаны терезеге ба&#1171ыттау&#1171а болмайды деп те айтып жатады. Мен т&#1241жірибеме с&#1199йене отырып мынаны айт&#1179ым келеді: егер де к&#1257лік к&#1199нні&#1187 астында біраз уа&#1179ыт т&#1201рып, &#1241серінен терезелер &#1179ызса, одан кейін кондиционерді&#1187 ауасын терезе жа&#1179&#1179а ба&#1171ыттаса ол шытынауы м&#1199мкін. Б&#1201л салыстырмалы т&#1199рде аяз к&#1199ні к&#1257лікке отыра салып пешті &#1179ос&#1179анмен тепе-те&#1187. Біра&#1179 б&#1201л к&#1257лік терезесіні&#1187 сапасына да байланысты. Кейбір к&#1257ліктікі сынбауы м&#1199мкін”, – дейді ол. 

Маман ж&#1199ргізушілер арасында “кондиционер к&#1257лікті&#1187 жанармайын тым к&#1257п жейді, сонды&#1179тан оны &#1179оспаймыз” деген &#1241&#1187гіме ж&#1199ретінін айтты. Ол б&#1201л а&#1187ыз &#1241&#1187гімені шынды&#1179&#1179а жанасады дейді. Себебі кондиционерде орнатыл&#1171ан компрессор &#1179осымша &#1179уат ж&#1201мса&#1171анды&#1179тан жанармайды 10-14 пайыз&#1171а арты&#1179 ж&#1201мсауы м&#1199мкін. Б&#1201л дизельді &#1179оз&#1171алт&#1179ыш&#1179а да &#1179атысты. 

“Ал кейбір ж&#1199ргізушілер кондиционерді пайдалану ж&#1241не оны ж&#1257ндету а&#1179шаны &#1179&#1201р ж&#1201мсаумен те&#1187 дейді. Б&#1201л с&#1257зді&#1187 де жаны бар. Сол &#1199шін к&#1257п ж&#1199ргізуші к&#1199нні&#1187 ысты&#1171ына &#1179арамастан кондиционерді &#1179оспайды. Негізі сал&#1179ындат&#1179ыш &#1179&#1201рыл&#1171ыны ж&#1257ндеу &#1179иын, о&#1171ан &#1179оса ж&#1257ндеуге ж&#1201мсалатын &#1179аражат та аз емес. Негізі б&#1201л &#1179&#1201рыл&#1171ы істен шы&#1179са, оны тек мамандандырыл&#1171ан к&#1257лік ж&#1257ндейтін орталы&#1179та ж&#1257ндету керек. Кез келген жерде орналас&#1179ан ж&#1257ндеу орталы&#1171ына барып кондиционерді &#1179арату д&#1201рыс емес”, – дейді маман. 

Сонымен &#1179атар, маман к&#1257ліктегі кондиционерді&#1187 пайдалану ережесіне с&#1199йене отырып, оны к&#1257лікке отырысымен бірден &#1179оспау&#1171а ке&#1187ес берді. Тек бірнеше минуттан со&#1187 &#1171ана &#1179осу абзал екен.

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.