&#1200стaз — &#1201лы т&#1201л&#1171a. Б&#1199гіндe бaр &#1257мірін бaлa т&#1241рбиeсінe, м&#1201&#1171aлімдік &#1179ызмeткe aрнa&#1171aн &#1201стaздaр жeтeрлік. Сoл м&#1201&#1171aлімдeрді б&#1199кіл eлгe тaныту мa&#1179сaтындa Tengrinews.kz рeдaкциясы «&#1178aзa&#1179стaнны&#1187 &#1201лa&#1171aтты &#1201стaздaры» жoбaсын &#1179oл&#1171a aлды. Б&#1201л жoлы &#1257мірін білім бeру сaлaсынa арна&#1171ан ардагер &#1201стаз &#1178ыпша&#1179бай Кенжебек &#1178ыпша&#1179бай&#1201лы жайлы материал &#1201сынамыз. 

Кенжебек &#1178ыпша&#1179баев теміржолшылар отбасында д&#1199ниеге келген. Білім беру саласында &#1179ызмет еткеніне 40 жыл&#1171а жуы&#1179 уа&#1179ыт бол&#1171ан. 

«Алматы индустриалды техникумын, &#1178ызылорда гуманитарлы&#1179 университетін к&#1241сіби о&#1179у маманды&#1171ы бойынша бітірдім. 1977 жылдан бастап &#1178ызылорда облысы, Шиелі ауданы Бестам ауылында&#1171ы №205 мектепте зейнетке шы&#1179&#1179ан&#1171а дейін е&#1187бек еттім. 39 жыл е&#1187бек п&#1241нінен &#1201стазды&#1179 еттім. &#1200лдар&#1171а бал&#1171а, шеге &#1201стаудан бастап, а&#1171аштан т&#1199рлі б&#1201йым жасауды&#1187 &#1179ыр-сырын &#1199йретіп, адал е&#1187бек етуді&#1187 &#1241дістерін игерттім деп ойлаймын», — дейді &#1201стаз.

Кенжебек &#1178ыпша&#1179бай&#1201лыны&#1187 білім саласында е&#1187бегі еленіп, біраз марапат&#1179а ие бол&#1171ан. 

«О&#1171ан д&#1241лел, е&#1187бегімді ба&#1171алап, ауданды&#1179, облысты&#1179 грамоталармен бірге облыс &#1241кіміні&#1187 ал&#1171ыс хаттарымен, 2015 жылы Білім ж&#1241не &#1171ылым министірлігіні&#1187 Ал&#1171ыс хатымен марапатталдым. «Лучшие в образовании» атты халы&#1179аралы&#1179 энциклопедия&#1171а еніп, «Лучшие люди» &#1179&#1201рмет белгісімен марапатталдым. Одан б&#1257лек т&#1199рлі шаралар&#1171а да белсене &#1179атыс&#1179анмын. 2009 жылы «&#1198здік &#1201стаздар &#1241улеті-2009″ атты облысты&#1179 бай&#1179ау&#1171а &#1179атысып, аудан намысын &#1179ор&#1171ады&#1179. 2014 жылы облыста &#1201йымдастырыл&#1171ан ал&#1171аш&#1179ы Е&#1187бек к&#1199ніне байланысты &#1178ыпша&#1179баевтар &#1241улетінде 17 м&#1201&#1171алім, оларды&#1187 жалпы &#1257тілі 315 жыл болуына байланысты мерекелік шара&#1171а &#1179атысып, арнайы сыйлы&#1179пен, ал&#1171ыс хатымен марапатталды&#1179», — дейді Кенжебек &#1178ыпша&#1179бай&#1201лы.

Кенжебек &#1178ыпша&#1179баев

Ардагер &#1201стазды&#1187 айтуынша, ол жас кезінен е&#1187бекке ерте араласып, &#1179ызмет ете баста&#1171ан.

«Бала кезімде т&#1199рлі арман болды &#1171ой. Техникум бітірген со&#1187 жиһаз жасау фабрикасында ж&#1201мыс істедім. Кейіннен мектепте станоктармен б&#1201йым жасауды &#1199йрету ма&#1179сатында &#1257зім т&#1201р&#1171ан жердегі мектепке келдім. Осылайша бала к&#1199нгі ма&#1179сатыма жеттім деп ойлаймын», — дейді &#1201стаз.

Сондай-а&#1179, к&#1257пжылды&#1179 т&#1241жірибесі бар ардагер &#1201стаз мектеп о&#1179ушалыра жайлы ж&#1241не білім саласында&#1171ы &#1257згерістер жайлы ойымен б&#1257лісті.

«Б&#1201рын&#1171ы мен &#1179азіргі о&#1179ушыларды&#1187 к&#1257з&#1179арасы, ойлау &#1179абілеті &#1257згерген шы&#1171ар. Біра&#1179 баланы&#1187 аты бала. Шыбы&#1179ты т&#1199зу &#1257сіргендей м&#1241пелесе, сол т&#1241рбие, сол білімді бала бойына сі&#1187іруге болады. &#1178азір реформа к&#1257бейді, бірін ме&#1187гермей жатып, екіншісі келіп жатыр. Тіл &#1199йрету жа&#1171дайы к&#1199рделенді. Экономика, бизнес бізді&#1187 технологияны&#1187 орнын басты. Білім сапасы т&#1257мен деген пікірмен келіспеймін. Егер де&#1187гей т&#1257мен болса грант&#1179а ие болушылар т&#1257мен болар еді &#1171ой. &#1240рине, ауыл мектебіні&#1187 хал-жайы белгілі. Президент жолдауында&#1171ы ауыл мен &#1179ала мектептеріні&#1187 жайы туралы айт&#1179аны ж&#1199зеге асса, ісіне адал мамандар болса деймін», — дейді Кенжебек &#1178ыпша&#1179бай&#1201лы.

Жас м&#1201&#1171алімдерге берер ке&#1187есім: білім де&#1187гейін к&#1257теріп, заман талабына сай &#1199немі ізденісте болу &#1179ажет. &#1256з п&#1241нім бойынша айтатын болсам, &#1201лтты&#1179 б&#1201йымдарды жасап, оны&#1187 &#1179асиетін сезіндіре білу &#1179ажет, оны о&#1179ушылар&#1171а ме&#1187гертіп, елін, &#1257нерін &#1179адірлеуге д&#1241ріптеу &#1179ажет. 

Кенжебек &#1178ыпша&#1179баев &#1179ызмет еткен білім ордасында ардагерді&#1187 атында&#1171ы кабинет ашыл&#1171ан.

«&#1200за&#1179 жыл &#1179ызмет етіп, &#1257зімні&#1187 зерттеуіммен, &#1179аржыммен жабды&#1179та&#1171ан технология кабинетіне білім б&#1257ліміні&#1187 ме&#1187герушісіні&#1187 міндетін ат&#1179арушы Жібек Байм&#1201ратованы&#1187 &#1201сынысын мектеп &#1201жымы &#1179олдап, зейнетке шы&#1171арда есімімді берді. Б&#1201л енді бас&#1179а &#1201стаздар&#1171а да &#1199лгі болып, келешектеріне ба&#1171ыт болады деп ойлаймын», — дейді &#1201стаз. 

Кенжебек &#1178ыпша&#1179баев

Ардагер &#1201стаз &#1257з &#1179ызметін ат&#1179ара ж&#1199ріп, &#1179о&#1171амды&#1179 істерге белсене араласады екен. Ауылда&#1171ы ал&#1171аш&#1179ы мешіт &#1179&#1201рылысын бастан-ая&#1179 ж&#1199ргізіп, &#1201йымдастыр&#1171ан.

«&#1178азір ауыл &#1241кіміні&#1187 жанынан &#1179&#1201рыл&#1171ан «&#1178ауымдасты&#1179″ &#1201йымыны&#1187 т&#1257ра&#1171асы ретінде ауылды&#1187 барлы&#1179 ішкі ж&#1201мыстарына, шешімі &#1179иын м&#1241селелерді&#1187 жолын табу сия&#1179ты істерді &#1179арастырамыз», — дейді Кенжебек &#1178ыпша&#1179баев.

«&#1178аза&#1179станны&#1187 &#1201ла&#1171аты &#1201стаздары» жобасы ERG компаниясыны&#1187 &#1179олдауымен &#1257тіп жатыр. Сондай-а&#1179, ERG компаниясымен бірлесіп «Батырлар арамызда», «Же&#1187імпаздар», «&#1178аза&#1179станны&#1187 дарынды балалары» арнайы жобалары &#1179ол&#1171а алын&#1171ан.

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.