Мeмлeкeттік кірістeр кoмитeті жeкe т&#1201л&#1171aлaрды&#1187 e&#1187 жиі &#1179oятын ТOП-20 с&#1201рa&#1171ынa жaуaп бeрді, — дeп xaбaрлaйды Tengrinews.kz тілшісі.

Сaлы&#1179 т&#1257лeушілeр (жeкe т&#1201л&#1171aлaр) м&#1199ліккe, жeр ж&#1241нe к&#1257лік сaлы&#1179тaрын т&#1257лeугe &#1179aтысты с&#1201рa&#1179тaрды жиі &#1179oяды. Eл aзaмaттaры сaн т&#1199рлі &#1257мірлік жa&#1171дaйдa кeздeсeтін, oндa &#1257здeріні&#1187 сaлы&#1179 міндeттeмeлeрін &#1179aлaй д&#1201рыс oрындaу кeрeктігін к&#1257бінe білe бeрмeйді. Oсы&#1171aн oрaй Мeмлeкeттік кірістeр кoмитeтіні&#1187 бaспaс&#1257з &#1179ызмeті e&#1187 жиі &#1179oйылaтын ТOП-20 с&#1201рa&#1179ты іріктeп алды ж&#1241не оларды&#1187 жауаптарын жарияла&#1171ан.

1. Жеке т&#1201л&#1171аларды&#1187 м&#1199лік салы&#1171ы, жер салы&#1171ы ж&#1241не к&#1257лік &#1179&#1201ралдарына салы&#1171ыны&#1187 т&#1257леу мерзімдері &#1179андай?

Жеке т&#1201л&#1171алар бюджетке:

— жер салы&#1171ы мен м&#1199лік салы&#1171ын есепті жылдан кейінгі жылды&#1187 1 &#1179азанынан кешіктірмей;

— к&#1257лік салы&#1171ын есепті жылды&#1187 31 желто&#1179санынан кешіктірмей т&#1257лейді.

2. Салы&#1179ты уа&#1179ытылы т&#1257лемегені &#1199шін айыпп&#1201л санкциялары болады ма?

&#1178олданыста&#1171ы &#1178аза&#1179стан Республикасыны&#1187 Салы&#1179 кодексінде салы&#1179 міндеттемесін орындауды&#1187 мерзімі &#1257ткен &#1241рбір к&#1199н &#1199шін бересі сомасына &#1257сімп&#1201л сомасын есептеуді &#1179оспа&#1171анда, айыпп&#1201л санкциялары белгіленбеген.

3. К&#1257лік салы&#1171ын &#1179алай т&#1257леу керек?

Жеке т&#1201л&#1171алар салы&#1179 т&#1257леуді т&#1201р&#1171ылы&#1179ты (тіркелген) жері бойынша ж&#1199ргізеді.

4. Егер салы&#1179 т&#1257леуші т&#1201р&#1171ылы&#1179ты тіркелген жерін ауыстырып, Шы&#1171ыс &#1178аза&#1179стан облысына к&#1257шсе, ал к&#1257лік б&#1201рын&#1171ысынша Алматы облысында тіркелген болса, онда жеке т&#1201л&#1171алар к&#1257лік &#1179&#1201ралдарына салынатын салы&#1179ты &#1179айда т&#1257лейді?

Салы&#1179ты т&#1201р&#1171ылы&#1179ты жері бойынша бюджетке т&#1257леуі &#1179ажет, деректемелерін т&#1201р&#1171ылы&#1179ты жері бойынша мемлекеттік кірістер бас&#1179армасына не 1414 телефоны ар&#1179ылы Байланыс орталы&#1171ына хабарласып алу&#1171а болады.

5. Авток&#1257лік жол-к&#1257лік апатынан кейін б&#1201зылып, пайдаланылмай т&#1201р, осы к&#1257лік &#1179&#1201ралы &#1199шін салы&#1179ты т&#1257леу керек пе?

И&#1241, автомобиль иесі &#1241зірге бар ж&#1241не Жол полициясы бас&#1179армасыны&#1187 органдарында к&#1257лік тіркеу есебінде т&#1201р&#1171ан болса т&#1257леуі керек. Осындай к&#1257лік &#1179&#1201ралы бойынша салы&#1179 міндеттемесін орындауды то&#1179тату &#1199шін оны тіркеу есебінен шы&#1171ару &#1179ажет.

6. К&#1257лік &#1179&#1201ралдарына салы&#1179 т&#1257леу кезінде &#1257з атыма &#1179ате т&#1257леп &#1179ойдым, ал авток&#1257лік ж&#1201байымны&#1187 атына тіркелген. Енді б&#1201л т&#1257лемді &#1241йелімні&#1187 атына &#1179алай есептесем екен?

Салы&#1179 кодексіні&#1187 101-бабы 5-тарма&#1171ына с&#1241йкес салы&#1179ты&#1187, бюджетке т&#1257ленетін т&#1257лемні&#1187, &#1257сімп&#1201лды&#1187 арты&#1179 т&#1257ленген (&#1257ндіріп алын&#1171ан) сомасы бас&#1179а салы&#1179 т&#1257леушіні&#1187 салы&#1179ты&#1179 берешегін &#1257теу есебіне есептеуге жатпайды. Б&#1201л адам сомасын &#1179айтару туралы салы&#1179ты&#1179 &#1257тініш бере алады.

7. Егер мен авток&#1257лікті сенімхат бойынша сатып жіберсем, салы&#1179тар кімге есептеледі: ма&#1171ан ба &#1241лде авток&#1257лікті&#1187 на&#1179ты пайдаланушысына ма?

Сізді&#1187 меншік &#1179&#1201&#1179ы&#1171ы&#1187ыз екі жа&#1179ты м&#1241міле жасал&#1171ан ж&#1241не у&#1241кілетті органда тіркелген негізінде &#1171ана то&#1179татылады, автомобильді бас&#1179а т&#1241сілдермен сату (сенімхат бойынша не са&#1179тандыру бойынша) меншік &#1179&#1201&#1179ы&#1171ын то&#1179татпайды.

Тиісінше, салы&#1179тар ресми т&#1199рде у&#1241кілетті органда тіркелген авток&#1257лікті&#1187 меншік иесіне есептеледі. Б&#1201л ретте сенімхат бойынша к&#1257лік &#1179&#1201ралын беру Азаматты&#1179 кодексіні&#1187 нормаларына с&#1241йкес м&#1199лікті иеліктен айыру мен меншік &#1179&#1201&#1179ы&#1171ын беру болып табылмайды, тек меншік иесіні&#1187 атынан оны бас&#1179ару&#1171а немесе м&#1199дделерін білдіруге &#1171ана &#1179&#1201&#1179ы&#1179 береді.

8. Егер автомобиль а&#1171ымда&#1171ы жыл&#1171ы тамыз айында сатып алын&#1171ан болса, жеке т&#1201л&#1171адан к&#1257лік &#1179&#1201ралы салы&#1171ын т&#1257леу &#1179андай м&#1257лшерде ж&#1199ргізіледі?

К&#1257лік &#1179&#1201ралы салы&#1171ыны&#1187 сомасы меншік &#1179&#1201&#1179ы&#1171ы алын&#1171ан айды&#1187 1-к&#1199нiнен бастап салы&#1179 кезе&#1187iнi&#1187 со&#1187ына дейiнгі кезе&#1187 &#1199шін есептеледі. Тиісінше, сізді&#1187 жа&#1171дайы&#1187ызда к&#1257лік салы&#1171ын бес ай &#1199шін: а&#1171ымда&#1171ы жыл&#1171ы тамыздан желто&#1179сан&#1171а дейін т&#1257леу &#1179ажет.

9. К&#1257лік &#1179&#1201ралдарыны&#1187 тіркемелері к&#1257лік салы&#1171ын салу объектісі болып табылады ма?

К&#1257лік &#1179&#1201ралдарыны&#1187 тіркемелері к&#1257лік &#1179&#1201ралы салы&#1171ын салу объектісі болып табылмайды.

10. Жеке т&#1201л&#1171а &#1179алай ж&#1241не &#1179ай жерде &#1257з бетінше к&#1257лік салы&#1171ын есептеу алады?

К&#1257лік &#1179&#1201ралы салы&#1171ын есептеуді салы&#1179 т&#1257леушілер &#1257з бетінше мынадай сервистерге &#1257тіп: «Электронды&#1179 сервистер» — «Калькулятор» — «К&#1257лік салы&#1171ын есептеу» деген пара&#1179шалардан немесе http://kgd.gov.kz/ru/calc/transports деген тікелей сілтеме бойынша &#1257тіп, http://www.kgd.gov.kz порталын пайдаланумен ж&#1199ргізуі м&#1199мкін. Автоматты есептеуді ж&#1199ргізу &#1199шін тиісті ашы&#1179 жолдарды толтыры&#1187ыздар.

11. Жер салы&#1171ын ж&#1241не м&#1199лік салы&#1171ын ай&#1179ындау &#1199шін салы&#1179 базасы &#1179андай?

Жер салы&#1171ын ай&#1179ындау &#1199шiн жер учаскесiнi&#1187 ж&#1241не (немесе) жер &#1199лесіні&#1187 ала&#1187ы, ал м&#1199лік салы&#1171ы бойынша — м&#1199лікті ба&#1171алау &#1179&#1201ны салы&#1179ты&#1179 база болып табылады.

12. Жер учаскесіне арнал&#1171ан с&#1241йкестендіру &#1179&#1201жаттары болма&#1171ан жа&#1171дайда пайдаланушыны жер салы&#1171ын т&#1257леуші ретінде тану &#1199шін негіз болып табылатын не?

Жер учаскесіне арнал&#1171ан с&#1241йкестендіру &#1179&#1201жаттары болма&#1171ан жа&#1171дайда пайдаланушыны жер учаскесіне &#1179атысты жер салы&#1171ын т&#1257леуші ретінде тану &#1199шін:

1) жер учаскесі мемлекеттік меншіктен берілген кезде — мемлекеттік органдарды&#1187 жер учаскесін беру туралы актілері;

2) &#1179ал&#1171ан жа&#1171дайларда — азаматты&#1179-&#1179&#1201&#1179ы&#1179ты&#1179 м&#1241мілелер негізінде немесе &#1178аза&#1179стан Республикасыны&#1187 за&#1187намасында к&#1257зделген &#1257зге де негіздерде осындай учаскені іс ж&#1199зінде иелену ж&#1241не пайдалану негіз болады.

13. Жеке т&#1201л&#1171адан м&#1199лік салы&#1171ын есептеуді&#1187 салы&#1179 базасы?

«Азаматтар&#1171а арнал&#1171ан &#1199кімет» мемлекеттік корпорациясы есепті жылдан кейінгі &#1241рбір жылды&#1187 1 &#1179а&#1187тарында&#1171ы жа&#1171дай бойынша ай&#1179ындайтын салы&#1179 салу объектілеріні&#1187 &#1179&#1201ны жеке т&#1201л&#1171алар &#1199шін т&#1201р&#1171ынжайлар, саяжай &#1179&#1201рылыстары, гараждар бойынша салы&#1179ты&#1179 база болып табылады (Салы&#1179 кодексіні&#1187 529-б.1-т.).

14. Ауыл шаруашылы&#1179 ма&#1179сатында&#1171ы пайдаланылмайтын жерлер бойынша жер салы&#1171ыны&#1187 базалы&#1179 м&#1257лшерлемелерін т&#1199зету &#1179ай жа&#1171дайда ж&#1199ргізіледі?

Жергілікті &#1257кілетті органдарды&#1187 &#1178аза&#1179стан Республикасыны&#1187 жер за&#1187намасына с&#1241йкес пайдаланылмайтын ауыл шаруашылы&#1171ы ма&#1179сатында&#1171ы жерге базалы&#1179 жер салы&#1171ыны&#1187 м&#1257лшерлемесін он еседен асырмай арттыру&#1171а &#1179&#1201&#1179ы&#1171ы бар (СК 509-б. 4-т.).

15. 2015 жылы &#1179оз&#1171алт&#1179ыш к&#1257лемі 4700 текше см. болатын 2010 жыл&#1171ы Lexus маркалы автомашинаны сатып алды да, анасыны&#1187 атына р&#1241сімдеді, анасы «Алтын ал&#1179а» орденін иеленген, ол к&#1257лік салы&#1171ын т&#1257леуден босатылады ма?

Салы&#1179 кодексіне с&#1241йкес &#1179оз&#1171алт&#1179ыш к&#1257лемі 4000 текше сантиметрден асатын ж&#1241не у&#1241кілетті органда 2013 жыл&#1171ы 31 желто&#1179саннан кейін &#1179айта ресімделген автомобильдер к&#1257лік салы&#1171ын т&#1257леуден босатылмайды, сонды&#1179тан атал&#1171ан норма к&#1257рсетілген адамдар&#1171а &#1179олданылмайды.

16. Мен — 2-топта&#1171ы м&#1199гедекпін, мен к&#1257лік салы&#1171ынан босатыламын ба?

И&#1241, Сіз 2013 жыл&#1171ы 31 желто&#1179саннан кейін к&#1257лік &#1179&#1201ралыны&#1187 меншік иесіні&#1187 ауысуымен байланысты у&#1241кілетті мемлекеттік органдарда тіркелген, &#1179оз&#1171алт&#1179ыш к&#1257лемі 4 000 текше сантиметрден асатын же&#1187іл автомобильден бас&#1179а, салы&#1179 салу объектісі болып табылатын бір авток&#1257лік &#1179&#1201ралы бойынша – меншігі&#1187іздегі мотоколяска ж&#1241не автомобиль бойынша же&#1187ілдікті пайдалана аласыз.

17. Жеке т&#1201л&#1171а-м&#1199гедек &#1199шін м&#1199лік салы&#1171ын ж&#1241не жер салы&#1171ын есептеу кезінде &#1179андай салы&#1179ты&#1179 же&#1187ілдіктер к&#1257зделген?

М&#1199гедектер меншік &#1179&#1201&#1179ы&#1171ында&#1171ы барлы&#1179 салы&#1179 салу объектілеріні&#1187 жалпы &#1179&#1201ныны&#1187 1500 еселенген м&#1257лшердегі айлы&#1179 есептік к&#1257рсеткіші шегінде м&#1199лік салы&#1171ын т&#1257леуші болып табылмайды.

М&#1199гедектер мыналар бойынша:

— т&#1201р&#1171ын-&#1199й &#1179оры, оны&#1187 iшiнде, оны&#1187 жанында&#1171ы &#1179&#1201рылыстар мен &#1171имараттар алып жат&#1179ан жер учаскелерi;

— &#1199й ма&#1187ында&#1171ы жер учаскелерi;

— &#1179&#1201рылыс алып жат&#1179ан жердi &#1179оса ал&#1171анда, жеке (&#1179осал&#1179ы) &#1199й шаруашылы&#1171ын ж&#1199ргiзу, ба&#1171банды&#1179 ж&#1241не саяжай &#1179&#1201рылысы &#1199шiн берiлген жер учаскелерi;

— гараждар орналас&#1179ан жер учаскелерi бойынша жер салы&#1171ын т&#1257леуші болып табылмайды.

18. Жеке т&#1201лаларды&#1187 жергілікті салы&#1179 бойынша берешегін &#1179алай тексеруге болады?

Салы&#1179ты&#1179 берешекті&#1187, оны&#1187 ішінде к&#1257лік &#1179&#1201ралына салы&#1171ы бойынша берешекті&#1187 бар жо&#1171ын Мемлекеттік кірістер комитетіні&#1187 (www.kgd.gov.kz) сайтында «Электронды &#1179ызмет» — «Салы&#1179ты&#1179 берешекті&#1187 жо&#1179 (бар) екені туралы м&#1241лімет» б&#1257лімінде ЖСН енгізу ар&#1179ылы, сондай-а&#1179 «Электронды &#1199кімет» порталында не жергілікті жері бойынша МКБ тексеруге болады.

19. Мемлекеттік кірістер органы м&#1199лік ж&#1241не к&#1257лік &#1179&#1201ралы бойынша деректер &#1179орын &#1257зектендіру &#1199шін &#1179андай іс-шаралар ж&#1199ргізуде?

&#1178азіргі уа&#1179ытта мемлекеттік кірістер органдары у&#1241кілетті органдармен деректер &#1179орын &#1257зектендіруді ж&#1199ргізуде. Меншік иелері туралы м&#1241ліметтер на&#1179тылануда, сондай-а&#1179 осындай м&#1241ліметтерге талдау жасалуда. &#1178Р ІІМ, &#1178Р &#1240М, &#1178Р АШМ КУЗР, «Азаматар&#1171а арнал&#1171ан &#1199кімет» КЕА&#1178 а&#1179паратты&#1179 ж&#1199йелерімен &#1257зара онлайн іс-&#1179имыл 2019 жыл&#1171ы 4-то&#1179сан&#1171а жоспарланып отыр. Б&#1201л шара салы&#1179 т&#1257леушілерден келіп т&#1199сетін &#1257тініштерді &#1179ыс&#1179ару&#1171а, сондай-а&#1179 салы&#1179 сомасын д&#1201рыс есептеуге м&#1199мкіндік береді.

20. Салы&#1179ты&#1179 ра&#1179ымшылы&#1179 жеке т&#1201л&#1171аларды&#1187 м&#1199лік салы&#1171ы, жер ж&#1241не к&#1257лік салы&#1171ы бойынша берешектеріне &#1241сер етеді ме?

И&#1241, таратылады. Б&#1201л ретте алды&#1187&#1171ы кезе&#1187 ішінде жеке т&#1201л&#1171ада &#1179алыптас&#1179ан салы&#1179ты&#1179 міндеттемелер бойынша 2019 жыл&#1171ы 31 желто&#1179сан&#1171а (&#1179оса ал&#1171анда) дейінгі мерзімде &#1179арызды&#1187 негізгі сомасын т&#1257леген жа&#1171дайда айыпп&#1201лдар мен &#1257сімп&#1201лдар сомасы ра&#1179ымшылы&#1179&#1179а жатады.

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.