&#1200стaз — &#1201лы т&#1201л&#1171a. Б&#1199гіндe &#1257мірін бaлa т&#1241рбиeсінe, м&#1201&#1171aлімдік &#1179ызмeткe aрнa&#1171aн &#1201стaздaр жeтeрлік. Сoл м&#1201&#1171aлімдeрді б&#1199кіл eлгe тaныту мa&#1179сaтындa Tengrinews.kz рeдaкциясы «&#1178aзa&#1179стaнны&#1187 &#1201лa&#1171aтты &#1201стaздaры» жoбaсын &#1179oл&#1171a aл&#1171aн eді. Б&#1201л жoлы 40-тaн aсa мa&#1179aлa мeн бірнeшe o&#1179улы&#1179ты&#1187 aвтoры, 20 жылдaн aсa уа&#1179ыт м&#1201&#1171алімдік &#1179ызметте ж&#1199рген Хасен Мас&#1171&#1201т&#1201лы жайлы материал &#1201сынамыз.

Хасен Мас&#1171&#1201т&#1201лы — 50 жаста, Тарих ж&#1241не &#1179о&#1171амды&#1179 &#1171ылымдар академиясыны&#1187 академигі, Н&#1201р-С&#1201лтан &#1179аласы &#1241кімдігіні&#1187 аппараты «Астана а&#1179шам» газетіні&#1187 &#1179&#1201рметті тілшісі. &#1178азір А&#1179мола облысы Егіндік&#1257л ауданында Ж&#1201лдыз деген ауылда&#1171ы мектепте ж&#1201мыс істеп ж&#1199р. 

Ол &#1257зін оралманмын дейді. 1992 жылы Мо&#1187&#1171олиядан к&#1257шіп келген екен. Студенттік &#1257мірге &#1179адам басып, Шымкенттегі М&#1201хтар &#1240уезов атында&#1171ы О&#1187т&#1199стік &#1178аза&#1179стан мемлекеттік университетін тарих маманды&#1171ы бойынша т&#1241мамда&#1171ан. Содан Шымкентте &#1179алып, 1998 жылы елорда&#1171а к&#1257шіп келген. 

«О&#1179у бітірген со&#1187 &#1178аза&#1179станда &#1179алып &#1179ойдым. &#1240кем негізі м&#1201&#1171алім болма&#1171ан, &#1179арапайым шаруа болды, ал анам &#1199й шаруасында болды. &#1256зіміз 12 а&#1171айынбыз. &#1240кемні&#1187 &#1241кесін 1937 жылдары &#1201стап &#1241кеткен болатын, &#1241кем жетім &#1257сті, о&#1179у о&#1179ымады. Содан мені о&#1179ыту&#1171а бар к&#1199шін салды», — дейді педагог.

Хасен Мас&#1171&#1201т&#1201лы. Шымкент, студент кезі.

«1997 жылы о&#1179уымды аман-есен бітірдім. Бір жыл ауылда ж&#1201мыс істеп, елорда&#1171а к&#1257шіп келдім. 1998 жылдан бастап №26 &#1179аза&#1179 орта мектебінде ж&#1201мыс істедім. Ол кезде &#1179аза&#1179 мектептері сауса&#1179пен санарлы&#1179тай еді. 3-4-а&#1179 &#1179аза&#1179 мектебі болды. Ол мектепте 10 жыл уа&#1179ыттай ж&#1201мыс істедім. Ал 2009 жылдан бастап №58 мектеп-гимназиясында ж&#1201мыс істеп жатырмын. Осылайша, е&#1187бек &#1257тілім 20 жылдан асып отыр», — дейді тарихшы.

Неге тарихты та&#1187дады?

«Тарихты та&#1187дауыма бірден-бір себеп біз &#1257зіміз кезінде &#1257мірді&#1187 &#1179илы кезе&#1187інен &#1257ттік. Талай тарихи о&#1179и&#1171аны&#1187 ку&#1241сі болды&#1179. Ата-бабаларымыз Алтай ас&#1179ан. 1936-37 жылдары &#1179аза&#1179ты&#1187 талай мы&#1179тыларын &#1201стап кетті. Атамды да сол кезде &#1201стап &#1241кеткен еді. &#1240кем жетім &#1179алды. Еш&#1179андай о&#1179у о&#1179ымады, м&#1199мкіндік бол&#1171ан жо&#1179. Ол кезде &#1201стал&#1171ан кісілерді&#1187 балаларын ешкім де о&#1179ытпады, барлы&#1171ы жетім &#1179алды», — деп еске алады Хасен Мас&#1171&#1201т&#1201лы.

«Еш&#1179ашан мектеп о&#1179улы&#1179тарымен шектелмеймін»

Тарихшыны&#1187 айтуынша, білім беру ж&#1199йесінде авторлы&#1179 о&#1179у &#1241дістемелерін &#1179олдану &#1241лде&#1179айда тиімдірек &#1241рі пайдалы.

«Басты &#1179а&#1171идам — мен еш&#1179ашан мектеп ба&#1171дарламасында&#1171ы о&#1179улы&#1179тармен шектелмеймін. Мектеп ба&#1171дарламасында&#1171ы кітаптар керемет деп айта алмаймын. Сонды&#1179тан &#1257зімні&#1187 авторлы&#1179 о&#1179у &#1241дістемелерімді дайындаймын. Сондай-а&#1179, Блум таксономиясы &#1241дісі ар&#1179ылы саба&#1179 беремін. Негізі 5-11-сынып о&#1179ушыларына саба&#1179 беремін. &#1198немі &#1179осымша &#1241дістемені алып ж&#1199ремін, барлы&#1171ын &#1257зім жазып дайындаймын», — дейді тарих п&#1241ніні&#1187 м&#1201&#1171алімі.

Жеке м&#1201ра&#1171атынын алын&#1171ан сурет.

«К&#1199штеп о&#1179ытпаймын»

Хасен Мас&#1171&#1201т&#1201лы баланы бейіміне &#1179арап о&#1179ыту керектігін айтады.

«&#1198немі ізденісте ж&#1199ремін. Газеттерге жиі ма&#1179ала жазып т&#1201рамын. &#1170ылыми ке&#1187естерге к&#1257п &#1179атысамын. Бас&#1179а да м&#1201&#1171алімдерді&#1187 т&#1241жірибесін ты&#1187даймын. (…) Бір бала математика&#1171а икемдірек болып, екіншісі гуманитарлы&#1179 п&#1241ндерге бейім болуы м&#1199мкін. Оларды еш&#1179ашан к&#1199штеп о&#1179ытпаймын, олай болмайды. Мені&#1187 &#1241дісім ондай емес. Балаларды&#1187 &#1257з &#1179ызы&#1171ушылы&#1171ы &#1179андай — сол ба&#1171ыт&#1179а баулу керек, тере&#1187дету керек. Бейіміне ы&#1187&#1171айлап о&#1179ыт&#1179ан ж&#1257н. Баланы тіл тазалы&#1171ына баулуды ма&#1179сат етемін», — дейді Тарих ж&#1241не &#1179о&#1171амды&#1179 &#1171ылымдар академиясыны&#1187 академигі.

«Алаш &#1179айраткерлеріні&#1187 &#1201раны &#1179андай — мені&#1187 &#1201раным сондай»

«&#1256мірлік &#1201раным бір — &#1201лтты&#1179 &#1179&#1201ндылы&#1179тар. &#1240лихан Б&#1257кейхан, Міржа&#1179ып Дулат&#1201лы, Ахмет Байт&#1201рсын&#1201лыны&#1187 &#1201рандары. Сол кезді&#1187 &#1257зінде алашты&#1179тар Жапонияны&#1187 білім ж&#1199йесін &#1199лгі еткен еді. Онда &#1201лтты&#1179 &#1179&#1201ндылы&#1179тарды бірінші орын&#1171а &#1179ояды. Мені&#1187 де &#1201раным сол.

&#1178азір балалар&#1171а 2-3 тілді бірден &#1179аза&#1179, орыс, а&#1171ылшын, неміс тілдерін о&#1179ытып жатыр, н&#1241тижесінде олар бір тілде таза с&#1257йлей алмайды. Олай болмайды. Алдымен тіл тазалы&#1171ына баулып, білім беру ж&#1199йесін жетілдіру керек», — дейді &#1201стаз.

«Бос уа&#1179ытымда &#1257ле&#1187 жазамын»

Сондай-а&#1179, Хасен Мас&#1171&#1201т&#1201лы саба&#1179тан бос кезінде &#1257ле&#1187 жазады екен. Тарихшыны&#1187 айтуынша, ол а&#1179ын болмаса да, &#1241дебиетке жа&#1179ын.

«&#1256ле&#1187ді ал&#1171аш рет 5-6 сыныптарда жаза бастадым. Ана, &#1201стаз, отбасы та&#1179ырыптарында жазып ж&#1199рдім. Е&#1187 &#1179ызы&#1171ы 30 жыл б&#1201рын жаз&#1171ан &#1257ле&#1187дерім де &#1241лі жадымда. Мысалы, осыдан 10 жыл б&#1201рын &#1201лы а&#1179ын Абай жайлы &#1257ле&#1187 жаз&#1171ан едім:

&#1178аза&#1179та &#1179ара с&#1257зге дес бермеген,

Хал&#1179ымны&#1187 пір т&#1201тамын кеме&#1187герін.

Рухани &#1257мір, азы&#1179 берер,

Жадымда жаттап &#1257стім &#1257ле&#1187дерін.

Сыйдыр&#1171ан ж&#1199регіні&#1187 м&#1201&#1187 мен шерін,

&#1178арапайым жандар&#1171а ашып жаны,

&#1178аза&#1179ты&#1187 &#1179айталанбас а&#1179ын &#1201лы

Адамды&#1179 ар-намысты&#1187 ас&#1179ан шы&#1187ы

Біртуар поэзия Пай&#1171амбары (…)

«&#1178азіргі мектептерде &#1201лтты&#1179 &#1179&#1201ндылы&#1179тарды басым &#1179ою &#1179ажет. Мектеп ба&#1171дарламасы барысында &#1201лтты&#1179 д&#1199ниетаным&#1171а м&#1241н беру керек. &#1256зімізді&#1187 ана тілімізді &#1179&#1201рметтемей, &#1201лтты&#1179 &#1179&#1201ндылы&#1179ты жо&#1171алтып, еш&#1179ашан &#1241лемні&#1187 дамы&#1171ан мемлекеттеріні&#1187 тізіміне кіре алмаймыз. А&#1171ылшын деген жа&#1179сы, біра&#1179 барлы&#1171ын &#1257з ана тілі&#1187нен, &#1201лтты&#1179 &#1179&#1201ндылы&#1179тардан бастау керек. Баланы тіл тазалы&#1171ына баулу керек», — деп ке&#1187ес берді м&#1201&#1171алім.

«&#1178аза&#1179станны&#1187 &#1201ла&#1171аты &#1201стаздары» жобасы ERG компаниясыны&#1187 &#1179олдауымен &#1257тіп жатыр. Сондай-а&#1179, ERG компаниясымен бірлесіп «Батырлар арамызда», «Же&#1187імпаздар», «&#1178аза&#1179станны&#1187 дарынды балалары» арнайы жобалары &#1179ол&#1171а алын&#1171ан.

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.